+421 905 282 669

Ubytovací poriadok

1. V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti.

2. Návštevy na izbu musia byt pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom ako aj pracovníkom recepcie.

3. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

4. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 hod. do 20.00 hod. Do tejto doby penzión pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a penzión ju potvrdil. Ak hosť do 20.00 hod. nenahlási svoj neskorší príchod, po tejto dobe môže penzión izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je penzión povinný podržať rezerváciu do 20.00 hod. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, penzión nie je povinný zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc hosťovi vrátiť.

5. Ak nebol čas odubytovania vopred dohodnutý, odhlási hosť svoj pobyt najneskôr do 11.00 hod. nasledujúceho dňa pobytu, v tom istom čase uvoľní izbu. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby a to po 11.00 hod. do 14.00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 10 € za neskorý odchod z izby. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 14.00 hod. do 16.00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 50 % z ceny izby. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 16.00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 100% z ceny izby.

Penzión si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu hosťa a to najneskôr do 1 hodiny od uvoľnenia izby hosťom.

6. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc podľa aktuálneho cenníka Penziónu Lucus.

7. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 14.00 hod. to musí uviesť pri objednávaní ubytovania vopred.

8. Penzión poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení, podľa ktorej je penzión zaradený.

9. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia.

10. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená konateľom spoločnosti.

11. Hosť platí účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom spravidla pred začiatkom ubytovania, resp. dohodou.

12. Penzión môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie (inú izbu), ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

13. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

14. Pri ochorení alebo zranení hosťa penzión zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, pripadne prevoz do nemocnice. Všetky zdravotné náklady si v tom prípade hosť hradí sám.

15. Celá ubytovacia časť penziónu je nefajčiarska - na izbe a na chodbách penziónu hosť nesmie fajčiť tabakové výrobky, užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Ak hosť poruší zákaz fajčenia na izbe, alebo na chodbách penziónu, penzión má právo zvýšiť dohodnutú cenu ubytovania o sumu 150 € za deň, alebo udeliť jednorazovú pokutu za celý pobyt v minimálnej výške 150 €, v ktorom porušil zákaz fajčenia. Fajčenie na izbe penziónu je ilegálne podľa 377/2004 Z. z. Zákona o ochrane nefajčiarov. O takomto zvýšení ceny ubytovania je penzión povinný informovať hosťa najneskôr pri ukončení ubytovania.

16. Reštauračné sklo, porcelán, príbory a pod. je zakázané vynášať z penziónu.

17. V objekte penziónu a osobitne na izbe, hosťovi nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).

18. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.

19. Na izbe a chodbách penziónu sa klient nesmie správať hlučne, zabávať sa, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program alebo iným spôsobom rušiť ostatných hosti penziónu. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je klient povinný dodržiavať nočný pokoj. V prípade porušenia tohto nariadenia bude udelená pokuta vo výške 25 € pri druhej výzve 50 €, pri tretej vyzve bude hosť odubytovaný z penziónu.

20. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (trezoru) ubytovacieho zariadenia.

21. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud.

22. Z bezpečnostných dôvodov deti do 12 rokov nie je povolené ponechávať bez dozoru dospelých na izbe, chodbách, spoločenských priestoroch a v areáli penziónu.

23. Z bezpečnostných dôvodov je ZAKÁZANÉ v priestoroch penziónu nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.

24. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností a pri odchode zavrieť dvere, okná.

25. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný opustiť areál ubytovacieho zariadenia do 10.00 hod. Ak tak hosť nevykoná, má penzión právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.

26. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

27. Za škody spôsobené na majetku penziónu resp. za stratu kľúčov zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

28. V priestoroch penziónu je zakázané najmä:
 • poškodzovať alebo ničiť majetok penziónu, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením penziónu a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku penziónu a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú
 • správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu
 • fajčiť (možnosť fajčenia iba na vyhradenom mieste)
 • držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky
 • vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov penziónu
 • používať športové náradie a predmety väčších rozmerov (lyže, sánky, bicykle, boxy atď). Tieto predmety mu budú počas pobytu v prípade záujmu uschované v skladových priestoroch ubytovacieho zariadenia
 • organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky
 • narábať s otvoreným ohňom
 • používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez predchádzajúceho písomného povolenia konateľa spoločnosti
 • prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami penziónu
 • vnášať do penziónu strelné zbrane a iné nebezpečné predmety

 • 29. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. 30. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie. 31. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má prevádzkar ubytovacieho zariadenia za asistencie SBS alebo Polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou.

  Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:
  1. Strata kľúčov 50 EUR
  2. Porušenie zákazu fajčenia 150 EUR + okamžité ukončenie pobytu
  3. Poškodenia majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody
  4. Odcudzenie majetku firmy v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie oznámenia na Polícii k začatiu trestného stíhania za krádež.

  Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2020

  Copyright © Penzión Lucus